Συχνές ερωτήσεις για την βιντεοεπιτήρηση

Συχνές ερωτήσεις για την βιντεοεπιτήρηση

1. Ορισμός συστήματος βιντεοεπιτήρησης
– Τι είναι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης;
Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας ή και ήχου προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου).
Η συνηθέστερη περίπτωση ενός συστήματος είναι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
Εφόσον ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης λαμβάνει εικόνα από πρόσωπα (ανεξάρτητα αν το σύστημα είναι σε μόνιμη λειτουργία ή όχι), τότε συντελείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι ακόμα και η απλή λήψη εικόνας, χωρίς καταγραφή/αποθήκευση, συνιστά επίσης επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οπότε ισχύουν οι προϋποθέσεις νομιμότητας του ΓΚΠΔ.
– Τι ισχύει για ψεύτικες/εικονικές κάμερες/θυροτηλεόραση;
Δεν θεωρούνται συστήματα βιντεοεπιτήρησης οι κάμερες χειρός, φωτογραφικές μηχανές, συσκευές κινητού τηλεφώνου, καθώς και θυροτηλέφωνα/θυροτηλεοράσεις που ενεργοποιούνται κατόπιν ενέργειας του εισερχόμενου και δεν καταγράφουν: συνεπώς, το περιεχόμενο της παρούσας ενότητας (των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης) δεν καλύπτει τη φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση που πραγματοποιείται με αυτά τα συστήματα.
Με τις ψεύτικες κάμερες δεν γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ένα τέτοιο σύστημα που προσομοιάζει με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, παρ’ ότι δεν λειτουργεί, ενδέχεται να δημιουργεί στους πολίτες την πεποίθηση ότι λαμβάνει χώρα επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η αίσθηση του πολίτη ότι είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται υπό παρακολούθηση επηρεάζει τη συμπεριφορά του, επομένως η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος ενδεχομένως να προσβάλλει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου (άρθρο 5 § 1 Σ).

2. Σκοποί για τους οποίους επιτρέπεται η χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης ι νομική βάση.
– Για ποιος σκοπούς επιτρέπεται η χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης και με ποια νομική βάση;
Με βάση των Οδηγία 1/2011 της Αρχής, η οποία ρυθμίσει το ζήτημα της χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών, οι σκοποί διακρίνονται σε:
• προστασία προσώπων και αγαθών, ο οποίος μπορεί να επιδιώκεται από πάσης φύσεως δημόσιους φορείς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε χώρους που διαχειρίζονται.
• παροχή υπηρεσιών υγείας, ο οποίος ουσιαστικά είναι ιδιαίτερη περίπτωση της προστασίας προσώπων, και υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορεί να είναι μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας και δεσμεύονται από ειδικό επαγγελματικό απόρρητο − π.χ. γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό.
Η νομική βάση για τους παραπάνω σκοπούς είναι το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί (αρ. 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ).
Για σκοπούς διαφορετικούς από την προστασία προσώπων και αγαθών, οι οποίοι εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας οφείλουν να ακολουθούν τη γενική προσέγγιση αξιολόγησης της νομιμότητας μιας επεξεργασίας, με επιλογή κατάλληλης νομικής βάσης, ικανοποίηση των βασικών αρχών νομιμότητας, μέριμνα για ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, κ.λπ. Η νομιμότητα τέτοιων επεξεργασιών κρίνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά περίπτωση και τεκμηριώνεται κατάλληλα με τα εργαλεία λογοδοσίας του ΓΚΠΔ.
Μετά τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), αλλά και του ν. 4624/2019, η εν λόγω οδηγία (καθώς και οι σχετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής) εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις του ΓΚΠΔ.

-Επιτρέπεται η λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για παρακολούθηση εργαζομένων;
Η λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς όπως παρακολούθηση εργαζομένων για έλεγχο/αξιολόγησή τους ή για σκοπούς εκπαίδευσής τους δεν επιτρέπεται (βλ. σχετικά το άρθρο 27 του ν. 4624/2019, όπως επίσης και το άρθρο 7 της οδηγίας 1/2011).

– Επιτρέπεται η χρήση web καμερών για προβολή εικόνας σε ιστοσελίδες για διαφημιστικούς σκοπούς-προϋποθέσεις;
Για τη διαφημιστική προβολή ενός τόπου ή μιας επιχείρησης δεν είναι αναγκαία η χρήση εικόνων όπου τα πρόσωπα είναι αναγνωρίσιμα. Θα πρέπει:
– είτε οι κάμερες να είναι τοποθετημένες κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μην είναι εφικτή η αναγνώριση προσώπων ή αριθμών πινακίδων αυτοκινήτων (οπότε και δεν υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων)
– είτε να λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα, όπως τεχνικές θόλωσης, αν στη λαμβανόμενη εικόνα περιλαμβάνονται πάντα πρόσωπα, ώστε αυτά να μην είναι αναγνωρίσιμα. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Επίσης, θα πρέπει στην προβαλλόμενη εικόνα να μην αναγνωρίζονται πρόσωπα ή/και πινακίδες αυτοκινήτων, καθώς τότε συντελείται μη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εκτός κι αν έχετε τη ρητή συγκατάθεση όλων όσων τα δεδομένα επεξεργάζεστε, πράγμα ανέφικτο στις περισσότερες περιπτώσεις).;

3. Προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος
Δεν επιτρέπεται:
o η λήψη εικόνας σε χώρους όπου προσβάλλεται ο σκληρός πυρήνας του δικαιώματος στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, όπως χώροι και προθάλαμοι τουαλετών, αποδυτήρια και λουτρά προσωπικού/πελατών, κ.λπ.
o η χρήση καμερών με δυνατότητα στρέψης και εστίασης (zoom), εκτός υπό πολύ συγκεκριμένες και ειδικές προϋποθέσεις.
o η λειτουργία καμερών σε χώρους εστίασης και αναψυχής, στα δοκιμαστήρια, και στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι του καταστήματος και δεν είναι προσιτοί στο κοινό
o η επιτήρηση σε χώρους εργασίας (για παράδειγμα, σε έναν τυπικό χώρο γραφείου, δεν επιτρέπεται η επιτήρηση γραφείων ή διαδρόμων). Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν συγκεκριμένοι κρίσιμοι χώροι (π.χ. εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, τράπεζες, στρατιωτικά εργοστάσια), εφόσον οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένα που συλλέγονται από σύστημα βιντεοεπιτήρησης απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση εργαζομένων.
o η καταγραφή ήχου, παρά μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις
o η λήψη εικόνας από παράπλευρες οδούς ή/και πεζοδρόμια, ούτε από εισόδους ή εσωτερικό γειτονικών κατοικιών ή κτιρίων ή άλλων χώρων
o η τοποθέτηση καμερών σε δημόσιο χώρο από ιδιώτη για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µια τέτοια λήψη µπορεί να επιτρέπεται µόνο εφόσον πρόκειται για χώρο µε αυξηµένες ανάγκες ασφαλείας οι οποίες προσδιορίζονται (α) είτε λόγω της “φύσεως” του χώρου (π.χ. κρατικά κτίρια, µεγάλα ξενοδοχεία) (β) είτε επειδή πρόκειται για χώρο όπου έχουν προηγηθεί επικίνδυνες επιθέσεις κατά της ζωής και της περιουσίας και υπάρχουν πλέον δικαιολογηµένες υπόνοιες ότι ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν και άλλες, (π.χ. µηχανήµατα αυτόµατης συναλλαγής των τραπεζών – ATM, χώροι εισόδου-εξόδου ξενοδοχείων). Στις περιπτώσεις αυτές η λήψη πρέπει να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο παράπλευρο χώρο (π.χ. η τοποθέτηση καµερών στα ATM πραγµατοποιείται έτσι ώστε να λαµβάνεται εικόνα µόνο από τον χώρο εγκατάστασης του µηχανήµατος και τον χώρο που βρίσκεται ο εκάστοτε χρήστης)

– Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι κάμερες (θόλωση, μάσκα κλπ);
Θα πρέπει να επιλέγονται τεχνολογίες όσο το δυνατόν πιο «φιλικές» προς την ιδιωτικότητα, όπως συστήματα με δυνατότητα κρυπτογράφησης των αποθηκευμένων εικόνων ή/και δυνατότητα ‘θόλωσης’. Κατά την επιλογή, στόχος είναι η ελαχιστοποίηση δεδομένων με βάση την επιλογή συγκεκριμένων τεχνολογιών (privacy by design).

4. Χρόνος τήρησης
– Για πόσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται να τηρώ τα δεδομένα που καταγράφονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης;
Τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο – ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε έναν συγκεκριμένο χρόνο τήρησης ως απολύτως απαραίτητο. Η Αρχή, με την οδηγία 1/2011, έθεσε ως ευλόγως επαρκή μέγιστο χρόνο τήρησης, κατ’ αρχήν, το διάστημα των 15 ημερών, εκτός από εξαιρέσεις (για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ο χρόνος ορίζεται στις 45 ημέρες, ενώ για εταιρείες εκτύπωσης πιστωτικών καρτών και προσωπικών αναγνωριστικών στοιχείων, επιτρέπεται η τήρηση των δεδοµένων που καταγράφονται αποκλειστικά από τους χώρους όπου πραγµατοποιείται η διαδικασία εκτύπωσης και αποστολής των πιστωτικών καρτών και των σχετικών κωδικών, για διάστηµα έως 90 ηµερών). Ειδικά για πολυκατοικίες, τα δεδομένα πρέπει να τηρούνται το πολύ μέχρι 48 ώρες, ενώ για σχολικά συγκροτήματα κ.λπ. μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
– Μπορούν τα δεδομένα να διατηρηθούν κατ’ εξαίρεση του χρόνου διατήρησης εάν εγείρονται νομικές αξιώσεις;
Ο χρόνος τήρησης μπορεί να παραταθεί εφόσον υπάρξει κάποιο συμβάν και το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο ή εφόσον ασκηθεί σχετικό δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας από υποκείμενο των δεδομένων.

5. Ενημέρωση υποκειμένων των δεδομένων
Πληροφορίες για την υποχρέωση ενημέρωσης των υποκειμένων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

6.Δικαώματα υποκειμένων των δεδομένων
– Έχει το υποκείμενο δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του και πως μπορεί να τα ασκήσει;
Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης που τον αφορούν, ως υποκείμενο των δεδομένων (βλ. άρθρο 15 του ΓΚΠΔ). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει να λάβει κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία (σκοπούς αυτής, τι είδους δεδομένα συλλέγονται, αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών, χρόνος τήρησης δεδομένων, κ.λπ.), καθώς επίσης και να υποβάλει αίτηση στον υπεύθυνο του συστήματος για να έχει αντίγραφο τμήματος βιντεοσκοπικού υλικού στο οποίο απεικονίζεται ή σειρά αντίστοιχων έντυπων εικόνων: εάν επίσης συμφωνούν και τα δύο μέρη, αρκεί και απλή επίδειξη των στιγμιοτύπων.
Αντιστοίχως ο καθένας μπορεί να εκφράσει την αντίρρησή του στην επεξεργασία και να ζητήσει εναντίωση στην επεξεργασία (άρθρο 21 του ΓΚΠΔ), διαγραφή των δεδομένων (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), ή «περιορισμό» της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ). Τα εν λόγω αιτήματα θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα, δηλαδή πρέπει να παρατίθενται οι λόγοι για τους οποίους το υποκείμενο θεωρεί μη νόμιμη την επεξεργασία. Σε όλες τις περιπτώσεις ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να απαντήσει χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος (άρθρο 12 παρ. 3 ΓΚΠΔ): αν δεν απαντήσει ή αν η απάντησή του δεν είναι ικανοποιητική, τότε ο αιτών μπορεί να προβεί σε καταγγελία στην Αρχή.

7. Διαβίβαση δεδομένων
– Σε ποιον δύναται να χορηγηθεί βιντεοσκοπημένο τμήμα δεδομένων από το καταγεγραμμένο υλικό του συστήματος βιντεοεπιτήρησης;

Εφόσον σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράψει αξιόποινη πράξη στην οποία κάποιος εμπλέκεται ως θύμα ή θύτης, μπορεί ο τελευταίος να ζητήσει από τον υπεύθυνο του συστήματος να του χορηγήσει το σχετικό βιντεοσκοπημένο τμήμα δεδομένων.

Προσοχή! Κάθε άλλη χρήση του καταγεγραμμένου υλικού, εκτός της διαβίβασής του στις αρμόδιες αρχές (π.χ. Αστυνομία, Δικαστήρια), σε περίπτωση συμβάντος, συνεπάγεται εφαρμογή τη νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται.

8. Επιχείρηση που βρίσκεται σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία
8.1 Διαθέτω επαγγελματικό χώρο σε πολυκατοικία. Μπορώ να τοποθετήσω κάμερα που να επιβλέπει τον χώρο μπροστά από την εξώπορτά μου;
Μπορούν να τοποθετηθούν κάμερες που λαμβάνουν εικόνα εντός του διαμερίσματός σας (χωρίς ωστόσο, σε καμία περίπτωση, να λαμβάνουν εικόνα εκτός του επαγγελματικού σας χώρου – π.χ. δεν επιτρέπεται κάμερα στο μπαλκόνι η οποία λαμβάνει εικόνα από δημόσιο δρόμο ή την είσοδο της πολυκατοικίας σας).
Μπορεί να τοποθετηθεί κάμερα που να επιβλέπει τον απολύτως απαραίτητο χώρο της εισόδου σας, χωρίς να γίνεται καταγραφή εικόνας ή ήχου (π.χ. για να βλέπετε ποιος σας χτυπάει το κουδούνι).
Μπορεί να τοποθετηθεί κάμερα με καταγραφή εικόνας (σε καμία περίπτωση ήχου) όταν είναι τεχνικά εφικτός ο περιορισμός του πεδίου εμβέλειας της κάμερας στον απολύτως απαραίτητο χώρο μπροστά από τη θύρα εισόδου του διαμερίσματός σας, χωρίς να επηρεάζονται σε καμία περίπτωση άλλα διαμερίσματα. Στην περίπτωση αυτή:
o δεν πρέπει να λαμβάνεται εικόνα από λοιπούς κοινόχρηστους χώρους και
o ανάλογα με τη χωροθέτηση των εισόδων των διαμερισμάτων του ορόφου και του ανελκυστήρα, δεν πρέπει να επηρεάζεται (να επιτηρείται, έστω και παρεμπιπτόντως) η είσοδος σε άλλα διαμερίσματα ή η διέλευση προς αυτά.

8.2 Διαθέτω επαγγελματικό χώρο σε μονοκατοικία. Μπορώ να εγκαταστήσω κάμερες για λόγους ασφαλείας και με ποιες προϋποθέσεις;
Επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνεται εικόνα από εξωτερικό δημόσιο χώρο (π.χ. δρόμο ή πεζοδρόμιο), καθώς και από γειτονικά κτίρια (βλ. και άρθρο 3 της οδηγίας 1/2011), και φυσικά τηρώντας όλες τις λοιπές υποχρεώσεις.

9. Ειδικότερα ζητήματα ανά κλάδο
a) Υγεία
– Υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών σε χώρους που παρέχονται υπηρεσίες υγείας;
Σε περίπτωση νοσοκομείων, κλινικών, ιατρείων, διαγνωστικών κέντρων και λοιπών χώρων όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας, επιτρέπεται να τοποθετούνται κάμερες για την προστασία προσώπων και αγαθών αποκλειστικά στα σηµεία εισόδου και εξόδου, στους χώρους ταµείων ή χώρους κρίσιµων εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποθήκες ιατροφαρµακευτικού υλικού κλπ) όπου, κατ’ αρχήν, δεν µπορεί να έχει πρόσβαση ένας επισκέπτης ή ασθενής. Οι κάµερες δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να ελέγχουν την κίνηση στις αίθουσες αναµονής, τα κυλικεία και τους χώρους εστίασης, τους διαδρόµους του νοσοκοµείου, τους θαλάµους ασθενών, τους θαλάµους εξέτασης ή ιατρικών επεµβάσεων, τις τουαλέτες και τα λουτρά, τα γραφεία ιατρών και τους χώρους εργασίας του λοιπού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.
Περαιτέρω, αν κρίνεται απαραίτητο να τοποθετηθούν κάμερες για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας (π.χ. επιτήρηση βαριά ψυχικά ή νοητικά ασθενών που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία τους ή σε τρίτους), τότε πρέπει να πληρούνται ειδικότερες προϋποθέσεις που περιγράφονται στις υπόλοιπες παραγράφους του άρθρου 20 της οδηγίας (βλ. άρθρο 20, παρ. 2, εδ. β’-ζ’ – δηλαδή εξαιρείται μόνο η προϋπόθεση λήψης άδειας επεξεργασίας από την Αρχή – βλ. απόφαση 46/2018).
– Επιτρέπεται η λειτουργία του συστήματος εντός των θαλάμων ασθενών, χειρουργείων …;
Δεν επιτρέπεται ο έλεγχος κίνησης σε χώρους αναμονής, διαδρόμους, θαλάμους ασθενών, θαλάμους εξέτασης ή ιατρικών επεμβάσεων.

– Διαθέτω ιδιωτικό ιατρείο σε πολυκατοικία. Σε ποια σημεία μπορώ να τοποθετήσω κάμερες για λόγους ασφαλείας και σε ποια όχι;
Μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερες που λαμβάνουν εικόνα εντός του ιατρείου σας αλλά δεν μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερες εξωτερικά (π.χ. που να επιβλέπουν τον διάδρομο ή την είσοδο της πολυκατοικίας), διότι στα σημεία αυτά υπεύθυνος τοποθέτησης καμερών είναι μόνο το αρμόδιο όργανο διαχείρισης της πολυκατοικίας (π.χ. η Γενική Συνέλευση) και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 15 της οδηγίας. Μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερα που να επιβλέπει τον απολύτως απαραίτητο χώρο της εισόδου σας, χωρίς να γίνεται καταγραφή εικόνας ή ήχου (π.χ. για να βλέπετε ποιος σας χτυπάει το κουδούνι).
Μπορείτε να τοποθετήσετε κάμερα με καταγραφή εικόνας (σε καμία περίπτωση ήχου) όταν είναι τεχνικά εφικτός ο περιορισμός του πεδίου εμβέλειας της κάμερας στον απολύτως απαραίτητο χώρο μπροστά από τη θύρα εισόδου του διαμερίσματός σας, χωρίς να επηρεάζονται σε καμία περίπτωση άλλα διαμερίσματα. Στην περίπτωση αυτή:
a. δεν πρέπει να λαμβάνεται εικόνα από λοιπούς κοινόχρηστους χώρους και
b. ανάλογα με τη χωροθέτηση των εισόδων των διαμερισμάτων του ορόφου και του ανελκυστήρα, δεν πρέπει να επηρεάζεται (να επιτηρείται, έστω και παρεμπιπτόντως) η είσοδος σε άλλα διαμερίσματα ή η διέλευση προς αυτά.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται να έχετε κάμερα στο σαλόνι (χώρο) αναμονής (βλ. και άρθρο 20 της οδηγίας 1/2011). Κάμερα μπορεί να τοποθετηθεί, για παράδειγμα, εσωτερικά της εισόδου του χώρου του ιατρείου.

b) Ξενοδοχεία – Τουρισμός
Σε ποιους χώρους σε ξενοδοχειακές μονάδες επιτρέπεται η λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης;
Η λειτουργία συστηµάτων βιντεοεπιτήρησης σε ξενοδοχειακές µονάδες υπό οποιαδήποτε µορφή (ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόµενα δωµάτια κλπ.) πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε χώρους που αποσκοπούν στον έλεγχο εισερχοµένων/εξερχοµένων (όπως π.χ. η κεντρική είσοδος, ο χώρος υποδοχής, οι είσοδοι/έξοδοι των ανελκυστήρων και των κλιµακοστασίων) καθώς και στους χώρους φύλαξης χρηµάτων (π.χ. ταµεία) και στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση καµερών στους χώρους εστίασης και στους διαδρόµους που οδηγούν στα δωµάτια του ξενοδοχείου και σε χώρους όπου ενδέχεται να παρακολουθούνται οι πελάτες ή/και επισκέπτες του ξενοδοχείου. Τέτοιοι χώροι είναι ιδίως οι είσοδοι των κατ’ ιδίαν δωµατίων, οι τουαλέτες και οι χώροι όπου πραγµατοποιούνται δραστηριότητες αναψυχής (όπως πισίνες, γυµναστήρια, χώροι άθλησης, αποδυτήρια κλπ.)
c) Εκπαίδευση
Υπό ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών σε σχολεία/χώρους που δραστηριοποιούνται ανήλικοι;
Η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε σχολεία και αναλόγως και σε κάθε άλλο χώρο που δραστηριοποιούνται ανήλικοι πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Η σχετική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται από το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση του σχολείου, αφού ληφθεί υπόψη η γνώμη εκπροσώπων του διδακτικού προσωπικού, των συλλόγων γονέων και των μαθητικών συλλόγων. Το σύστημα δεν επιτρέπεται να λειτουργεί σε ώρες που το σχολείο είναι σε λειτουργία και όλοι (μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας) πρέπει να είναι πλήρως ενήμεροι γι’ αυτό έτσι ώστε να γνωρίζουν ότι δεν παρακολουθούνται. Τα δεδομένα πρέπει να διαγράφονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (εφόσον δεν υπήρξε κάποιο συμβάν), ενώ σε κάθε περίπτωση η λειτουργία του πρέπει να αξιολογείται ανά τακτά διαστήματα (όχι μεγαλύτερα του ενός έτους), οι δε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και λοιποί εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σχετικά με την αξιολόγηση στοιχεία (βλ. και άρθρο 18 της οδηγίας 1/2011).
Ειδικά για περιπτώσεις σχολικών εγκαταστάσεων μεγάλης έκτασης μη δημόσιων σχολείων, όταν δεν είναι πρακτικός ο έλεγχος των απομακρυσμένων σημείων των εγκαταστάσεων με ηπιότερα μέσα (π.χ. φύλακες), μπορεί να είναι νόμιμη η λειτουργία καμερών που εστιάζουν στα απομακρυσμένα σημεία και κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου, αλλά με κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως απορρέουν από τον ΓΚΠΔ.

d) Λιανεμπόριο (φυσικό / ηλεκτρονικό)
Διαθέτω εμπορικό κατάστημα. Σε ποια σημεία μπορώ να τοποθετήσω κάμερες και σε ποια όχι;
Κάµερες επιτρέπεται να τοποθετούνται στα σηµεία εισόδου και εξόδου των καταστηµάτων, στα ταµεία και τους χώρους φύλαξης χρηµάτων, στις αποθήκες εµπορευµάτων, στους χώρους των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και στους χώρους στάθµευσης, υπό τις προϋποθέσεις του γενικού µέρους της παρούσας Οδηγίας.
Εγκατάσταση καµερών στους χώρους των καταστηµάτων όπου κυκλοφορούν και συναλλάσσονται οι πελάτες µπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση υπό την προϋπόθεση ότι (α) πρόκειται για µεγάλης επιφάνειας καταστήµατα (π.χ. εµπορικά κέντρα) και (β) διακινούνται εµπορεύµατα µεγάλης αξίας (π.χ. κοσµηµατοπωλεία). Η επιτήρηση πρέπει να µην µπορεί να εξασφαλιστεί µε άλλο τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές η γωνία λήψης των καµερών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εστιάζει όσο το δυνατόν λιγότερο στα πρόσωπα των πελατών και των υπαλλήλων και να προτιµώνται λήψεις όσο το δυνατόν ευρύτερης οπτικής γωνίας.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η λειτουργία καµερών σε χώρους εστίασης και αναψυχής, στα δοκιµαστήρια, στις τουαλέτες και στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι του καταστήµατος και δεν είναι προσιτοί στο κοινό.
Αν το κατάστηµα ευρίσκεται σε εσωτερικό χώρο ή σε όροφο κτιρίου, ισχύουν επιπροσθέτως οι προϋποθέσεις για τα συγκροτήµατα κατοικιών ή γραφείων, για τις κάµερες που εστιάζουν σε κοινόχρηστους χώρους.