×

Καλάθι

012

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Αναγέννηση λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2021 δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ “Αναγέννηση 1” & “Αναγέννηση 2”, ως δικαιούχος της πράξης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης - ΣΥΔ ΑμεΑ: i) ΣΥΔ-ΑμεΑ "Αναγέννηση 1", ii) ΣΥΔ-ΑμεΑ "Αναγέννηση 2"» με Κωδικό ΟΠΣ 6003447, στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». 

Η πράξη χρηματοδοτείται για ένα συνολικό πλήθος ωφελούμενων που ανέρχεται στα 8 άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών με αυτισμό. Η λειτουργία των ΣΥΔ χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και η χρηματοδότησή τους συνεχίζεται από το ΕΣΠΑ 2021-2027 Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» για τριάντα έξι (36) μήνες.

Οι ΣΥΔ “Αναγέννηση 1” & “Αναγέννηση 2” λειτουργούν στο Μαρούσι παρέχοντας εξατομικευμένα προγράμματα υποστήριξης στα οκτώ ωφελούμενα άτομα με το ανάλογο ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα που αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους,  ενισχύοντας το θεμελιώδες δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση τους. 

Με την βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού, η καθημερινή ζωή των ωφελούμενων μας στις ΣΥΔ περιλαμβάνει μια ποικιλία δραστηριοτήτων. Οι κοινωνικοί φροντιστές παρέχουν συνεχή υποστήριξη για να εξασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή τους σε δραστηριότητες, δημιουργώντας ένα ενθαρρυντικό περιβάλλον που προάγει την ευημερία και την αυτονομία τους, προωθώντας την κοινωνική συμπερίληψη.

Αυτές οι δραστηριότητες κατηγοριοποιούνται σε πέντε βασικούς τομείς:

1. Καθημερινές Δραστηριότητες Ζωής (ADLs)

-Προσωπική Φροντίδα: Συμπεριλαμβάνει τη βοήθεια με την ατομική υγιεινή, το ντύσιμο και την προσωπική εμφάνιση.

-Οικιακές Εργασίες: Μαγείρεμα, καθαριότητα και διαχείριση του σπιτιού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονομίας.

2. Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

-Δεξιότητες καθημερινής Ζωής: Εκμάθηση δεξιοτήτων όπως η διαχείριση χρημάτων, η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και η ασφάλεια στο σπίτι.

-Προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης: Προγράμματα που βοηθούν στην προσωπική και επαγγελματική κατάρτιση και αξιοποίηση δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

3. Κοινωνικές Δραστηριότητες

-Ομαδικές Δραστηριότητες: Παιχνίδια, ταινίες, και εκδηλώσεις που προάγουν την κοινωνική αλληλεπίδραση.

-Εκδρομές: Επισκέψεις σε πολιτιστικά κέντρα, μουσεία και τοπικές εκδηλώσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και σύνδεσης με την κοινότητα

4. Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες

-Δημιουργική Απασχόληση: Εικαστικές δραστηριότητες τέχνης, μουσικής, χειροτεχνίας.

-Άθληση και Άσκηση: Προγράμματα γυμναστικής, χορού και αθλητικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της φυσικής κατάστασης.

5.  Ψυχολογική Υποστήριξη

-Ατομική και Ομαδική Θεραπεία: Συμβουλευτικές συνεδρίες που βοηθούν στην ψυχολογική υποστήριξη των κατοίκων.

-Ενδυνάμωση: Προγράμματα που ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση των ατόμων.

 

Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάζονται με στόχο την προώθηση της ανεξαρτησίας, της κοινωνικοποίησης και της συνολικής ευημερίας των κατοίκων. Το εξειδικευμένο προσωπικό των ΣΥΔ εργάζεται στενά με κάθε άτομο για να διασφαλίσει ότι οι ανάγκες και οι προτιμήσεις του λαμβάνονται υπόψη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι κάτοικοι μπορούν να ανθίσουν και να ζήσουν μια πλήρη και ικανοποιητική ζωή.

 

Δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Αναγέννηση προέβηκε σε δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς, φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Βεβαιώσεις

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Αναγέννηση ως εποπτευόμενος φορέας παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία, κατόπιν σχετικών ελέγχων λειτουργίας, λαμβάνει βεβαιώσεις που πιστοποιούν την εύρυθμη λειτουργία των ΣΥΔ.

Εκθέσεις υλοποίησης έργου

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Αναγέννηση με στόχο την αξιολόγηση του έργου λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης προέβηκε σε καταγραφή των υλοποιημένων ενεργειών τόσο σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και σε διοικητικό / διαχειριστικό επίπεδο.
TOP
el