×

Καλάθι

012

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

 

Από το Μάρτιο του 2021 λειτουργούμε δύο Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, στο Μαρούσι με εξατομικευμένα προγράμματα υποστήριξης οκτώ ωφελούμενων ατόμων ηλικίας από δέκα οκτώ (18) ετών και άνω, τα οποία δρουν, ζουν και αναπτύσσονται ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού και το ανάλογο ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα που τους παρέχει κοινωνικοποίηση, ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη, όπως χρόνια τώρα κάνουμε σε όλα τα προγράμματα μας, με την υποστήριξη του ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Οι  υπηρεσίες που παρέχουμε στα ωφελούμενα άτομα περιλαμβάνουν:

i. υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, όπως εκπαίδευση, διαμονή, διατροφή, μετακίνηση, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται,

ii. υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

Δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Αναγέννηση προέβηκε σε δράσεις δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς, φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με την τοπική κοινότητα γενικότερα, με στόχο τη διασύνδεση των δομών με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Βεβαιώσεις

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Αναγέννηση ως εποπτευόμενος φορέας παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία, κατόπιν σχετικών ελέγχων λειτουργίας, λαμβάνει βεβαιώσεις που πιστοποιούν την εύρυθμη λειτουργία των ΣΥΔ.

Εκθέσεις υλοποίησης έργου

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Αναγέννηση με στόχο την αξιολόγηση του έργου λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης προέβηκε σε καταγραφή των υλοποιημένων ενεργειών τόσο σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών όσο και σε διοικητικό / διαχειριστικό επίπεδο.
TOP
el